Publications

All Publications

2024

52. Nonlinear optical diode effect in a magnetic Weyl semimetal. 
Christian Tzschaschel†, Jian-Xiang Qiu, Xue-Jian Gao, Hou-Chen Li, Chunyu Guo, Hung-Yu Yang, Cheng-Ping Zhang, Ying-Ming Xie, Yu-Fei Liu, Anyuan Gao, Damien Bérubé, Thao Dinh, Sheng-Chin Ho, Yuqiang Fang, Fuqiang Huang, Johanna Nordlander, Qiong Ma, Fazel Tafti, Philip J. W. Moll, Kam Tuen Law & Su-Yang Xu†
Nature Communications, 15, 3017 (2024).

51. Dual quantum spin Hall insulator by density-tuned correlations in TaIrTe4. 
Jian Tang*, Thomas Siyuan Ding*, Hongyu Chen*, Anyuan Gao, Tiema Qian, Zumeng Huang, Zhe Sun, Xin Han, Alex Strasser, Jiangxu Li, Michael Geiwitz, Mohamed Shehabeldin, Vsevolod Belosevich, Zihan Wang, Yiping Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David C. Bell, Ziqiang Wang, Liang Fu, Yang Zhang, Xiaofeng Qian, Kenneth S. Burch, Youguo Shi, Ni Ni, Guoqing Chang†, Su-Yang Xu, & Qiong Ma†
Nature 628, 515-521 (2024).

50. Unveiling the chirality of the quantum anomalous Hall effect. 
Hongyu Chen, Yuanjun Jin, Mohammad Yahyavi, Ilya Belopolski, Sen Shao, Tao Hou, Naizhou Wang, Chia-Hsiu Hsu, Yilin Zhao, Bo Yang, Qiong Ma, Jia-Xin Yin, Su-Yang Xu, Wei-bo Gao, & Guoqing Chang†
Phys. Rev. B 109, 125305 (2024) 

49. Quantum nonlinear devices go green.
Vsevolod Belosevich, Qiong Ma†
Nature Electronics, News and Views, (2024)

 

2023

48. Moiré synaptic transistor with room-temperature neuromorphic functionality.
Xiaodong Yan, Zhiren Zheng, Vinod K. Sangwan, Justin H. Qian, Xueqiao Wang, Stephanie E. Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su-Yang Xu, Pablo Jarillo-Herrero†, Qiong Ma†, & Mark C. Hersam†
Nature 624, 551–556 (2023)

47. Quantum metric nonlinear Hall effect in a topological antiferromagnetic heterostructure.
Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Jian-Xiang Qiu, Barun Ghosh, Thaís V. Trevisan, Yugo Onishi, Chaowei Hu, Tiema Qian, Hung-Ju Tien, Shao-Wen Chen, Mengqi Huang, Damien Bérubé, Houchen Li, Christian Tzschaschel, Thao Dinh, Zhe Sun, Sheng-Chin Ho, Shang-Wei Lien, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David C. Bell, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Chunhui Rita Du, Arun Bansil, Liang Fu, Ni Ni, Peter P. Orth, Qiong Ma & Su-Yang Xu†
Science 381, 181-186 (2023)

46. Axion optical induction of antiferromagnetic order.
Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Junyeong Ahn, Anyuan Gao, Houchen Li, Xin-Yue Zhang, Barun Ghosh, Chaowei Hu, Yu-Xuan Wang, Yu-Fei Liu, Damien Bérubé, Thao Dinh, Zhenhao Gong, Shang-Wei Lien, Sheng-Chin Ho, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David C. Bell, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Brian B. Zhou, Qiong Ma, Ashvin Vishwanath, Ni Ni† & Su-Yang Xu†
Nature Materials 22, 583–590 (2023) (arXiv)

45. Ultrathin GaN Crystal Realized through Nitrogen Substitution of Layered GaS.
Jun Cao, Tianshu Li, Hongze Gao, Xin Cong, Miao-Ling Lin, Nicholas Russo, Weijun Luo, Siyuan Ding, Zifan Wang, Kevin E. Smith, Ping-Heng Tan, Qiong Ma & Xi Ling†
Journal of Electronic Materials 52, 7554–7565, (2023)

44. Van der Waals isotope heterostructures for engineering phonon polariton dispersions.
M. Chen , Y. Zhong, E. Harris, J. Li , Z. Zheng , H. Chen, P. Jarillo-Herrero, Q. Ma, J. Edgar , X. Lin & S. Dai†
Nature Communications 14, 4782 (2023)

43. A twist for nano-light.
Siyuan Dai†, Qiong Ma†
Nature Materials, News and Views, 22, 805–806 (2023)

42. Optical bulk-boundary dichotomy in a quantum spin Hall insulator.
Junfeng Han, Pengcheng Mao, Hailong Chen, Jia-Xin Yin, Maoyuan Wang, Dongyun Chen, Yongkai Li, Jingchuan Zheng, Xu Zhang, Dashuai Ma, Qiong Ma, Zhi-Ming Yu, Jinjian Zhou, Cheng-Cheng Liu, Yeliang Wang, Shuang Jia, Yuxiang Weng, M. Zahid Hasan, Wende Xiao†, & Yugui Yao†
Science Bulletin 68, 417-423 (2023) (arXiv)

41. Photocurrent as a multi-physics diagnostic of quantum materials.
Qiong Ma†, Roshan Krishna Kumar, Su-Yang Xu, Frank H. L. Koppens & Justin C. W. Song†
Nature Reviews Physics 5, 170–184 (2023) (arXiv)

 

2022

40. Electric field-tunable layer polarization in graphene/boron nitride twisted quadrilayer superlattices.
Ziyan Zhu, Stephen Carr, Qiong Ma, & Efthimios Kaxiras†
Phys. Rev. B 106, 205134 (2022) (arXiv)

39. Cascade of isospin phase transitions in Bernal bilayer graphene at zero magnetic field.
Sergio C. de la Barrera†, Samuel Aronson, Zhiren Zheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qiong Ma, Pablo Jarillo-Herrero†, & Raymond Ashoori†
Nature Physics 18, 771–775 (2022) 

38. Altering the Reflection Phase for Nano‐Polaritons: A Case Study of Hyperbolic Surface Polaritons in Hexagonal Boron Nitride.
Mingyuan Chen, Stephen Sanders, Jialiang Shen, Jiahan Li, Eli Harris, Cheng-Chien Chen, Qiong Ma, James H. Edgar, Alejandro Manjavacas†, Siyuan Dai†
Advanced Optical Materials 2102723 (2022)

37. Hyperbolic phonon polaritons with positive and negative phase velocities in suspended α-MoO3.
Jialiang Shen, Zhiren Zheng, Thao Dinh, Chuanyu Wang, Mingyuan Chen, Pengyu Chen, Qiong Ma, Pablo Jarillo-Herrero, Lixing Kang, & Siyuan Dai†
Appl. Phys. Lett. 120, 113101 (2022)

36. Physical Intelligence in the Metaverse: Mixed Reality Scale Models for Twistronics and Atomic Force Microscopy.
Fangzhou Xia, Morgan P Mayborne, Qiong Ma, & Kamal Youcef-Toumi†
2022 IEEE/ASME INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED INTELLIGENT MECHATRONICS (AIM)

 

2021

35. Supercurrents in a topological antiferromagnet.
Su-Yang Xu†, Qiong Ma
Nature Materials 20, 1306-1307 (2021) 

34. Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet.
Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Chaowei Hu, Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Barun Ghosh, Sheng-Chin Ho, Damien Bérubé, Rui Chen, Haipeng Sun, Zhaowei Zhang, Xin-Yue Zhang, Yu-Xuan Wang, Naizhou Wang, Zumeng Huang, Claudia Felser, Amit Agarwal, Thomas Ding, Hung-Ju Tien, Austin Akey, Jules Gardener, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenneth S. Burch, David C. Bell, Brian B. Zhou, Weibo Gao, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Liang Fu, Qiong Ma, Ni Ni†, & Su-Yang Xu†
Nature 595, 521–525 (2021)

33. Topology and geometry under the nonlinear electromagnetic spotlight.
Qiong Ma,  Adolfo G. Grushin & Kenneth S. Burch†
Nature Materials 20, 1601–1614 (2021) (arXiv)

32. Unconventional ferroelectricity in moiré heterostructures.
Zhiren Zheng*, Qiong Ma*,†, Zhen Bi, Sergio de la Barrera, Ming-Hao Liu, Nannan Mao, Yang Zhang, Natasha Kiper, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, William A. Tisdale, Ray Ashoori, Nuh Gedik, Liang Fu, Su-Yang Xu, & Pablo Jarillo-Herrero†
Nature 588, 71-76 (2020)

 


2020

31. Configurable phonon polaritons in twisted α-MoO3.
Mingyuan Chen, Xiao Lin, Thao H. Dinh, Zhiren Zheng, Jialiang Shen, Qiong Ma, Hongsheng Chen, Pablo Jarillo-Herrero, & Siyuan Dai†
Nature Materials 19, 1304-1311 (2020)

30.  Deep Learning Enabled Fast Optical Characterization of Two-Dimensional Materials.
Bingnan Han†, Yuxuan Lin, Yafang Yang, Nannan Mao, Wenyue Li, Haozhe Wang, Kenji Yasuda, Xirui Wang, Valla Fatemi, Lin Zhou, Joel I.-Jan Wang, Qiong Ma, Yuan Cao, Daniel Rodan-Legrain, Ya-Qing Bie, Efrén Navarro-Moratalla, Dahlia Klein, David MacNeill, Sanfeng Wu, Hikari Kitadai, Xi Ling, Pablo Jarillo-Herrero†, Jing Kong†, Jihao Yin†, & Tomás Palacios†
Advanced Materials 32, 2000953 (2020) (arXiv)

29. Spontaneous gyrotropic electronic order in a transition-metal dichalcogenide.
Su-Yang Xu*, Qiong Ma*, Yang Gao*, Anshul Kogar, Alfred Zong, Andrés M. Mier Valdivia, Thao H. Dinh, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Tay-Rong Chang, Jacob P. C. Ruff, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Goran Karapetrov, Di Xiao, Pablo Jarillo-Herrero† & Nuh Gedik†
Nature 578, 545 (2020) (Cover story) (MIT news)

 

2019

28. Phonon Polaritons in Monolayers of Hexagonal Boron Nitride.
S. Dai, W. Fang, Y. Stehle, R. Tay, Qiong Ma, P. Jarillo-Herrero, M. Fogler, E. Teo, J. Kong & D. Basov
Advanced Materials 1806603 (2019)

27. Topology on a new facet of bismuth.
C. Hsu, X. Zhou, T. Chang, Qiong Ma, N. Gedik, A. Bansil, S-Y. Xu, H. Lin & L. Fu
PNAS, 201900527 (2019) MIT news

26. Purely rotational symmetry-protected topological crystalline insulator-Bi4Br4.
C. Hsu, X. Zhou, Qiong Ma, N. Gedik, A. Bansil, V. Pereira, H. Lin, L. Fu, S-Y. Xu & T. Chang
2D Materials,  6, 031004 (2019)

25. Phase change materials for nano-polaritonincs: a case study of hBN/VO2 heterostructures.
S. Dai, J. Zhang, Qiong Ma, S. Kittiwatanakul, A. McLeod, X. Chen, S. Corder, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Lu, Q. Dai, P. Jarillo-Herrero, M. Liu & D. Basov
Advanced Materials 499, 1900251 (2019)

24. Asymmetric Hot-Carrier thermalizations and broadband photoresponse in graphene-2D semiconductor lateral heterojunctions.
Y. Lin, Qiong Ma, P. Shen, Y. Bie, A. Liao, B. Han, X. Zhang, N. Mao, X. Ji, Y. Zhang, J. Yin, S. Huang, M. Dresselhaus, P. Jarillo-Herrero, X. Ling, J. Kong & T. Palacios
Science Advances 5, eaav1493 (2019)

23. Van der Waals heterostructures with graphene and hexagonal boron nitride.
M. Yankowitzl, Qiong Ma, P. Jarillo-Herrero & B. LeRoy
Nature Reviews Physics 1, 112 (2019)

22. Giant intrinsic photoresponse in pristine graphene.
Qiong Ma, C. Lui, J. Song, Y. Lin, J. Kong, Y. Cao, T. Dinh, N. Nair, W. Fang, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Xu, J. Kong, T. Palacios, N. Gedik, N. Gabor & P. Jarillo-Herrero
Nature Nanotechnology 14, 145 (2019) Nature Nanotechnology News and Views, UCR Newsand Physics World

Also see the follow-up discussions with Prof. Michael Fuhrer at Monash University:

Dirac-point photocurrents due to the photothermoelectric effect in non-uniform graphene devices”, M. Fuhrer & N. Medhekar Nature Nanotechnology 15, 241 (2020)

Dirac-point photocurrents due to the photothermoelectric effect in non-uniform graphene”,  Qiong Ma, J. Song, N. Gabor & P. Jarillo-Herrero Nature Nanotechnology 15, 244 (2020) 

21. Observation of the nonlinear Hall effect under time reversal symmetric conditions.
Qiong Ma, S-Y. Xu, H. Shen, D. MacNeill, V. Fatemi, T. Chang, A. Valdivia, S. Wu, Z. Du, C. Hsu, S. Fang, Q. Gibson, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. Cava, E. Kaxiras, H. Lu, H. Lin, L. Fu, N. Gedik & P. Jarillo-Herrero
Nature 565, 337-342 (2019)

 

2018

20. Topological crystalline insulator states in the CaAs family.
X. Zhou, C. Hsu, T. Chang, H. Tien, Qiong Ma, P. Jarillo-Herrero, N. Gedik, A. Bansil, V. Pereira, S-Y. Xu, H. Lin & Liang Fu
Phys. Rev. B 98, 241104 (R) (2018) 

19. Electrically switchable Berry curvature dipole in the monolayer topological insulator WTe2.
S-Y. Xu, Qiong Ma, H. Shen, V. Fatemi, S. Wu, T. Chang, G. Chang, A. Valdivia, C. Chan, Q. Gibson, K. Watanabe, T. Taniguchi, H. Lin, R. Cava, L. Fu, N. Gedik & P. Jarillo-Herrero
Nature Physics 14, 900 (2018) Nature Physics News and Views

18. Internal nanostructure diagnosis with hyperbolic phonon polaritons in hexagonal boron nitride.
S. Dai, M. Tymchenko, Z. Xu, T. Tran, Y. Yang, Qiong Ma, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero, I. Aharonovich, D. Basov, T. Tao & A. Alù
Nano Letters 18, 5205 (2018)

17. Manipulation and steering of hyperbolic surface polaritons in hexagonal boron nitride.
S. Dai, M. Tymchenko, Y. Yang, Qiong Ma, M. Pita-Vidal, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero, M. Fogler, A. Alù & D. Basov
Advanced Materials 30, 1706358 (2018)

16. Large Photo-Thermal Effect in Sub-40 nm h-BN Nanostructures Patterned Via High-Resolution Ion Beam.
J. López, A. Ambrosio, S. Dai, C. Huynh, D. Bell, X. Lin, N. Rivera, S. Huang, Qiong Ma, S. Eyhusen, I. Kaminer, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Kong, D. Basov, P. Jarillo-Herrero & M. Soljačić
Small 14, 1870101 (2018)

 

2017

15. Direct optical detection of Weyl fermion chirality in a topological semimetal.
Qiong Ma, S-Y. Xu, C. Chan, C. Zhang, G. Chang, Y. Lin, W. Xie, T. Palacios, H. Lin, S. Jia, P. Lee, P. Jarillo-Herrero & N. Gedik
Nature Physics 13, 842 (2017) MIT news and DOE highlight

14. Efficiency of launching highly confined polaritons by infrared light incident on a hyperbolic material.
S. Dai, Qiong Ma, Y. Yang, J. Rosenfeld, M. Goldflam, A. Mcleod, Z. Sun, T. Andersen, Z. Fei, M. Liu, Y. Shao, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Thiemens, F. Keilmann, P. Jarillo-Herrero, M. Fogler & D. Basov
Nano Letters 17, 5285 (2017)

13. Observation of exciton redshift-blueshift crossover in monolayer WS2.
E. Sie, A Steinhoff, C. Gies, C. Lui, Qiong Ma, M. Rösner, G. Schönhoff, F. Jahnke, T. Wehling, Y. Lee, J. Kong, P. Jarillo-Herrero & N. Gedik
Nano Letters 17, 4210 (2017)

 

2016

12. Tuning ultrafast electron thermalization pathways in a van der Waals Heterostructure.
Qiong Ma, T. Andersen, N. Nair, N. Gabor, M. Massicotte, C. Lui, A. Young, W. Fang, J. Kong, K. Watanabe, T. Taniguchi, N. Gedik, F. Koppens & P. Jarillo-Herrero
Nature Physics 12, 455 (2016) MIT news and UCR Today

11. Parallel Stitching of Two-Dimensional Materials.
X. Ling, Y. Lin, Qiong Ma, Z. Wang, Y. Song, L. Yu, W. Fang, S. Huang, X. Zhang, A. Hsu, Y. Bie, Y. Lee, Y. Zhu, L. Wu, J. Li, P. Jarillo-Herrero, M. Dresselhaus, T. Palacios & J. Kong
Advanced Materials 28, 2322 (2016)

10. Near-field photocurrent nanoscopy on bare and encapsulated graphene.
A. Woessner, P. Alonso-González, M. Lundeberg, Y. Gao, G. Navickaite, Qiong Ma, D. Janner, K. Watanabe, T. Taniguchi, V. Pruneri, P. Jarillo-Herrero, J. Hone, R. Hillenbrand & F. Koppens
Nature Communications 7, 10783 (2016)

 

2015

9. Graphene on Hexagonal Boron Nitride as a Tunable Hyperbolic Metamaterial.
S. Dai, Qiong Ma, S. Zhu, M. Liu, T. Andersen, Z. Fei, M. Goldflam, M. Wagner, K.Watanabe, T. Taniguchi, M. Thiemens, F. Keilmann, G. Janssen, P. Jarillo-Herrero, M. Fogler & D. Basov
Nature Nanotechnology 10, 682 (2015) Phys.org

8. Subdiffractional Focusing and Guiding of Polaritonic Rays in a Natural Hyperbolic Material.
S. Dai, Qiong Ma, T. Andersen, A. Mcleod, Z. Fei, M. Wagner, M. Liu, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Keilmann, P. Jarillo-Herrero, M. Fogler & D. Basov
Nature Communications 6, 6963 (2015)

7. Electrical control of optical emitter relaxation pathways enabled by graphene.
K. Tielrooij, L. Orona, A. Ferrier, M. Badioli, G. Navickaite, S. Coop, S. Nanot, B. Kalinic, T. Cesca, L. Gaudreau, Qiong Ma, A. Centeno, A. Pesquera, A. Zurutuza, H. de Riedmatten, P. Goldner, F. Garcia de Abajo, P. Jarillo-Herrero & F. Koppens
Nature Physics 11, 281-287 (2015)

6. Generation of Photovoltage in Graphene on Femtosecond Timescale through Efficient Carrier Heating.
K. Tielrooij, L. Piatkowski, M. Massicotte, A. Woessner, Qiong Ma, Y. Lee, C. Lau, P. Jarillo-Herrero, N. van Hulst & F. Koppens
Nature Nanotechnology 10, 437 (2015)

5. Hot-carrier photocurrent effects at graphene–metal interfaces.
K. Tielrooij, M. Massicotte, L. Piatkowski, A. Woessner, Qiong Ma, P. Jarillo-Herrero, N. van Hulst & F. Koppens
 J. Phys.: Condens. Matter 27, 164207 (2015)

 

2014

4. Competing channels for hot carrier cooling in graphene.
Qiong Ma, N. Gabor, T. Andersen, N. Nair, K. Watanabe, T. Taniguchi & P. Jarillo-Herrero
Phys. Rev. Lett. 112, 247401 (2014) Editors’ suggestion

3. Tunable surface phonon polaritons in van-der-Waals crystals of boron nitride.
S. Dai, Z. Fei, Qiong Ma, A. Rodin, M. Wagner, A. McLeod, M. Liu, W. Gannett, W. Regan, M. Thiemens, G. Dominguez, A. Castro Neto, A. Zettl, F. Keilmann, P. Jarillo-Herrero, M. Fogler & D. Basov
Science 343, 1125 (2014)

 

2011

2. Hot carrier-assisted intrinsic photoresponse in graphene.
N. Gabor, J. Song, Qiong Ma, N. Nair, T. Taychatanapat, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. Levitov & P. Jarillo-Herrero
Science 334, 648 (2011) Science magazine perspective and MIT news

1. Quantum computation with graphene nanostructure.
Z. Lin, G. Guo, T. Tu, Qiong Ma & Guang-Can Guo
Book chapter of “Physics and Applications of Graphene-Theory” edited by Sergey Mikhailov, ISBN 978-953-307-152-7 (2011)

1. Electronic ratchet effect in a moiré system: signatures of excitonic ferroelectricity. (arXiv:2306.03922)
Zhiren Zheng, Xueqiao Wang, Ziyan Zhu, Stephen Carr, Trithep Devakul, Sergio de la Barrera, Nisarga Paul, Zumeng Huang, Anyuan Gao, Yang Zhang, Damien Bérubé, Kathryn Natasha Evancho, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Liang Fu, Yao Wang, Su-Yang Xu, Efthimios Kaxiras, Pablo Jarillo-Herrero†, Qiong Ma†

2. Sustainability-Driven Exploration of Topological Material. (arXiv:2308.09526)
Artittaya Boonkird, Nathan Drucker, Manasi Mandal, Thanh Nguyen, Jingjie Yeo, Vsevolod Belosevich, Ellan Spero, Christine Ortiz, Qiong Ma, Liang Fu, Tomas Palacios, Mingda Li